POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje Ogólne

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób ISKRA Energetyka sp. z o.o. przetwarza dane, w szczególności podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

ISKRA Energetyka sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) dokładając przy tym należytej staranności.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ISKRA Energetyka sp. z o.o., adres: ul. Nowa 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski, KRS numer 941734 (dalej zwana „Administratorem”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy:

 1. w drodze korespondencji na adres Iskra Energetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Nowa 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 2. w formie elektronicznej na następujący adres: biuro@iskraenergetyka.pl
 3. telefonicznie pod numerem . +48 785 430 119

Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe, w zależności od konkretnego kontekstu sytuacyjnego, w następujących celach:

1) Kontakt

Przetwarzamy dane osobowe po to, by realizować kontakt z osobami, które się z nami kontaktują telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.

a) Formy przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://iskraenergetyka.pl/:

1. odpowiedzi na zapytania złożone poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie oraz dalszą związaną z tym korespondencją, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innych form komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
2. zawarcie i realizacja zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4. realizowanie przez Administratora wewnętrznej analityki i sprawozdawczości na własne potrzeby, związanej z usprawnieniem działalności Administratora i strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. dochodzenie swoich praw lub ochrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

b) Formy przetwarzania danych osobowych w związku z nawiązywaniem korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie ‘iskraenergetyka.pl’:

1. odpowiedzi na zapytania złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
2. komunikacja poprzez wymianę korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie iskraenergetyka.pl (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
3. zawieranie i realizacja zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. wypełnienie obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5. realizowanie przez Administratora wewnętrznej analityki i sprawozdawczości na własne potrzeby, związanej z usprawnieniem działalności Administratora i domeny pocztowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. dochodzenie swoich praw lub ochrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2) Zawarcie i realizacja umowy w związku z prowadzoną przez nas działalnością

a) Formy przetwarzania danych osobowych kontrahenta w związku z zawieraniem i realizacją umów z ISKRA Energetyka sp. z o.o.:

1. realizacja umowy zawartej z kontrahentem administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innych form komunikacji, w tym w drodze poczty tradycyjnej (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
3. zawarcie nowych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. wypełnienie obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5. negocjowanie, zawieranie oraz wykonywanie umów, których stroną jest Administrator, jak również w celu realizowania celów gospodarczych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
6. utrzymanie i rozwój działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. dochodzenie swoich praw lub ochrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

b) Formy przetwarzania danych osobowych pracowników lub członków organów kontrahenta w związku z zawieraniem i realizacją umów z ISKRA Energetyka sp. z o.o.:

1. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innych form komunikacji, w tym w drodze poczty tradycyjnej (art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO);
2. wypełnienie obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. utrzymanie i rozwój działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. dochodzenie swoich praw lub ochrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator może zbierać Państwa następujące dane osobowe:

 1. od osób, których dane dotyczą:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • adres zamieszkania/korespondencyjny,
  • numer PESEL;
  • nazwę firmy, numer NIP lub REGON, adres siedziby;
  • dane niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Administratorowi.
 2. od pracowników i osób reprezentujących naszych Klientów/potencjalnych Klientów:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • stanowisko/funkcja pełniona u Klienta;
  • dane Klienta, jego dane adresowe oraz numery identyfikacyjne;
  • inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Administratorowi.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest:
1. w przypadku pozyskania danych bezpośredniego od osoby, których dane dotyczą – ta osoba;
2. w przypadku przetwarzania danych pracowników klientów/potencjalnych klientów – ich pracodawca/zleceniodawca;
3. w przypadku przetwarzania danych osób reprezentujących klientów/potencjalnych klientów – klient/potencjalny klient bądź dostępne publicznie rejestry;

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą udostępniane osobom współpracującym z Administratorem i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym m.in. usługi księgowo-kadrowych, usługi informatyczne czy usługi prawne. Dane osobowe mogą być przekazane również innym podmiotom w związku z realizacją przez Administratora swoich praw i obowiązków (urzędy skarbowe, sądy, komornicy itp.).

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy – przez cały okres jej trwania;
2. w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych jako pracowników/osób reprezentujących naszego Klienta – przez okres współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego Pan/Pani pracuje/ reprezentuje;
3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda – przez okres, na który została wyrażona bądź do czasu jej odwołania;
Dane osobowe mogą być przechowywane także po ww. okresach przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa w celach podatkowych i rachunkowych lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora

W zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:

Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Pani/Pana zgody, posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, o ile dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.

Zaznaczyć należy, że cofnięcie udzielonej zgody do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Użytkownika.

Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści wszystkich swoich danych osobowych wraz z prawem dostępu do informacji na temat tychże danych, min. celami przetwarzania, kategoriami przetwarzanych danych, odbiorcami czy okresem przetwarzania. Administrator na wniosek Użytkownika dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Przy braku wskazania innej formy przekazania danych zostaną one dostarczone drogą elektroniczną. Sporządzenie i dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne. Za wszelkie kolejne Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):

Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych przetwarzanych przez Administratora, jeżeli są nieprawidłowe. Użytkownik posiada także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania), w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):

Posiada Pani/Pan prawo do bycia zapomnianym, w ramach którego może żądać usunięcia przez Administratora swoich danych osobowych oraz żądania poinformowania przez Administratora innych administratorów, którym upubliczniono Pana dane podlegające usunięciu, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Powyższe uprawnienia są uzależnione od wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:
1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2. została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
3. został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
4. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
5. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
6. usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO):

Posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
1. w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3. gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
Zaznaczyć należy, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Użytkownika.

Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):

Przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego może Pan żądać:
1. otrzymania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi na podstawie zgody lub umowy lub w związku z żądaniem Użytkownika do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz danych, które Administrator przetwarza w sposób zautomatyzowany;
2. przesłania ww. danych bez utrudnień;
3. przesłania przez Administratora ww. danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
Powyższe prawo uprawnia do otrzymania ww. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO):

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec:
1. przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych,
2. przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zaznaczyć należy, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Pani/Pana.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, państwa trzecie

Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą one również podlegać profilowaniu. Administrator nie przewiduje także przekazywania Pańskich danych do państw trzecich.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany bądź aktualizacji Polityki Prywatności
w dowolnym momencie. W takim wypadku, w treści Serwisu zostanie udostępniona stosowna informacja.

Akceptacja warunków

Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Iskra Energetyka sp. z o.o. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na warunki zawarte w Polityce Prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z Serwisu https://iskraenergetyka.pl/. Dalsze korzystanie z Serwisu będzie uznane za akceptację powyższych warunków.

Close Menu